Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe
Sporządzenie map do celów projektowych - forma papierowa z klauzulą dodatkowo mapa w formacie cyfrowym: DWG DGN DXF
Pomiary kontrolne
Pomiary punktów niedostępnych (elewacje, dachy)
Pomiary mas ziemnych
Pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli
Inne opracowania pomiarowe i graficzne uzależnione od potrzeb klienta

Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne
Inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli i uzbrojenia

Geodezyjna obsługa inwestycji
Tyczenia budynków, budowli oraz przebiegu uzbrojenia pod-, na- i nadziemnego
Geodezyjna obsługa inwestycji

Rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
Połączenia i podziały nieruchomości (działek)
Rozgraniczenia nieruchomości (działek)
Wznowienia znaków granicznych
Wyznaczenie punktów granicznych
Aktualizacje operatu ewidencji gruntów
Mapy do celów prawnych (służebności itp)
Badanie ksiąg wieczystych oraz stanu prawnego nieruchomości
Pisanie podań do urzędów, wydziałów ksiąg wieczystych, sądów itp

Usługi projektowo-geodezyjne
Całościowa obsługa inwestycji - od projektu po inwentaryzację powykonawczą